Svenska sjö

Svenska sjö
DEN HÄR ANNONSEN GER OSS ETT BÅTKLUBBSTÖD FRÅN SVENSKA SJÖ. SVENKSA SJÖ GER YTTERLIGARE STÖD TILL KLUBBEN FÖR VARJE MEDLEM SOM VÄLJER ATT TECKNA FÖRSÄKRING VIA OVANSTÅENDE LÄNK

torsdag 21 november 2019

Rättelse i dagordningen


Årsmöte 2019-12-08
Dagordning
Översänder reviderad dagordning.

Revideringen avser  båtplatsavgift 4,00 m och boj samt förtydligande av underhåll stora bryggan.


Årsmöte 2019-12-08
Dagordning
 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötet behörigen utlyst
 3. Val av ordförande att leda årsmötet
 4. Val av sekreterare att skriva dagens protokoll
 5. Val av rösträknare tillika justeringsmän
 6. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
 7. Föredragning av verksamhetsberättelsen 2019 och verksamhetsplan för 2020.
 8. Kassaberättelse och revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Budget och fastställande av avgifter och ersättningar 2020. (Styrelsens förslag)
 1. Inträdesavgift klubben 300: -
(ungdomar tom 19 år ingen avgift)
 1. Årsavgift 300: -
 2. Inträdesavgift stora bryggan 1000: -
 3. Inträdesavgift lilla bryggan 500: -
Styrelsen föreslår att båtplatsavgifterna på stora bryggan justeras uppåt med
200: - / plats. Avgifterna har inte justerats någon gång på 10 år.
Vi har fått ökade kostnader för el, vatten och arrendet för vattenområdet som bryggan ligger på kommer att höjas.
Underhåll på kättingar och ankare på stora bryggan måste göras nästa år se pkt. 10.m.
 1. Båtplatsavgift 2,50 m 1700: -
3,00 m 1900: -
3,30 m 2100: -
3,65 m 2300: -
4,00 m 2500: -
Boj 2500: -
Lilla bryggan 800: -


 1. Vinterförvaringsavgift 15: - kvm
 2. Tillfällig uthyrning av båtplats i andra hand till medlem båtplatsavgift + 1000: -
 3. Hyra av klubbhuset för medlem 250: - dygn
Övrig uthyrning genom medlem 800:- dygn

 1. Hyra av motorbåten per dygn 07.00 –
07.00, gäller bokad båt. 100: - dygn
j. Hyra jolle 1-Krona /optimister och bräda gratis

k. Dagsverke som ej utförs debiteras 500: -/ år
Arbetsplikt gäller för varje medlem som har båt vid bryggorna.
Dagsverke skall göras i samband med städdag eller vid kallelse.

l. Reseersättning efter beslut av styrelsen 18,50: - / mil
m. Underhåll av stora bryggan 10 000: -

Underhåll av stora bryggan avser besiktning av förankringar
och kättingar med dykare. Dykaren kostar ca 2 000:-.
Vi vet inte förrän efter besiktning hur mycket som behöver göras.
Troligtvis måste vi byta ut delar av kättingarna.
Kostnaden för detta kommer att belasta underhållsfonden för bryggor.

 1. Motioner.
Förslag från styrelsen om utbyggnad av befintlig flytbrygga med 4 platser med bredd 4,5 m.
 1. Val av ordförande. 2år
 2. Val av två styrelseledamöter 2år
 3. Val av två styrelsesuppleanter 1år
 4. Val av två revisorer 1år
 5. Val av revisorsuppleant 1år
 6. Val av bryggfogde 1år
 7. Val av stugfogde 1år
 8. Val av en alt två ungdomsansvariga 1år
 9. Val av program kommitté 1år
 10. Val av ett ombud och en suppleant till SSF 1år
 11. Val av ett ombud och en suppleant till SBU 1år
 12. Val av tre ledamöter till valberedningen 1år
 13. Bidrag till SSRS Simpevarp 1000: - (styrelsens förslag)
 14. Skrivelser
 15. Rapporter
 16. Övriga frågor
Redovisning av hemsidan, Elize Hjalmarsson.
 1. Avslutning
Föredrag av Lars-Göran Dahlström om hemseglingen från medelhavet.

Smörgåstårta och kaffe serveras efter föredraget.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar