Svenska sjö

Bryggregler

                             

BRYGGREGLER

Reviderade 2023-09-01

- Bryggan ägs av Strömmens Båtklubb.

- Bryggplatserna uthyres till klubbens medlemmar.

- Överlåtelse eller uthyrning i andra hand är inte tillåten.

- Hyrd båtplats som inte är tänkt att användas under året skall meddelas till bryggfogden.

Platsen kommer då att tillfälligt hyras ut av klubben.

- Uppsägning av båtplats skall göras senast den 31/12.

- Styrelsen äger rätt att omfördela bryggplatserna vid behov.

- Inträdesavgift till bryggan och bryggplatsavgiften fastställs av årsmötet.

- Bryggplatsavgiften skall vara klubben tillhanda senast den 28 februari.

- Medlemmar med båtplats vid klubbens brygga får påräkna dagsverken för fortlöpande underhållsarbeten med bryggan och stugan.

För ej utfört dagsverke debiteras avgift enligt årsmötesbeslut.

- Båtägaren ansvarar själv för uppkommen skada på bryggan eller andra båtar. Båten skall ha gällande ansvarsförsäkring.

- Klubbmedlemmar med båtplats vid klubbens brygga, disponerar bryggplatsen på egen risk.

- Uppställning av båtar för vinterförvaring sker på av bryggfogden anvisad plats.

Båtar får vara uppställda mellan 15 augusti och 15 maj.

- Båtvagn eller vagga skall sommarförvaras på av bryggfogden anvisad plats.

- Hushållsavfall skall omhändertas av respektive medlem och tas med hem.

- Miljöfarligt avfall t.ex. färgburkar lösningsmedel mm skall omhändertas av respektive medlem.

- Landström får endast användas när du befinner dig i eller i närheten av båten.

- Ingen åverkan får göras (borra eller montera) på bryggan utan godkännande av bryggfogden.

- Tampar får inte sitta kvar på bryggan över vintern.

Blankaholm 2023-09-01

Styrelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar