Svenska sjö

Svenska sjö
DEN HÄR ANNONSEN GER OSS ETT BÅTKLUBBSTÖD FRÅN SVENSKA SJÖ. SVENKSA SJÖ GER YTTERLIGARE STÖD TILL KLUBBEN FÖR VARJE MEDLEM SOM VÄLJER ATT TECKNA FÖRSÄKRING VIA OVANSTÅENDE LÄNK

Bryggregler

                             

BRYGGREGLER
Reviderade 2019-01-03

- Bryggan ägs av Strömmens Båtklubb.
- Bryggplatserna uthyres till klubbens medlemmar.
- Överlåtelse eller uthyrning i andra hand är inte tillåten.
- Hyrd båtplats som inte är tänkt att användas under året skall meddelas till
bryggfogden.
Platsen kommer då att tillfälligt hyras ut av klubben.
- Uppsägning av båtplats skall göras senast den 31/12.
- Styrelsen äger rätt att omfördela bryggplatserna vid behov.
- Inträdesavgift till bryggan och bryggplatsavgiften fastställs av årsmötet.
- Bryggplatsavgiften skall vara klubben tillhanda senast den 28 februari.
- Medlemmar med båtplats vid klubbens brygga får påräkna dagsverken för
fortlöpande underhållsarbeten med bryggan och stugan.
För ej utfört dagsverke debiteras avgift enligt årsmötesbeslut.
- Båtägaren ansvarar själv för uppkommen skada på bryggan eller andra båtar.
Båten skall ha gällande ansvarsförsäkring.
- Klubbmedlemmar med båtplats vid klubbens brygga, disponerar bryggplatsen
på egen risk.
- Uppställning av båtar för vinterförvaring sker på av bryggfogden anvisad plats.
Båtar får vara uppställda mellan 15 augusti och 15 maj.
- Båtvagn eller vagga skall sommarförvaras på av bryggfogden anvisad plats.
- Miljöfarligt avfall t.ex. färgburkar lösningsmedel mm skall omhändertas av
respektive medlem.
- Landström får endast användas när du befinner dig i eller i närheten av båten.
- Ingen åverkan får göras (borra eller montera) på bryggan utan godkännande
av bryggfogden.
- Tampar får inte sitta kvar på bryggan över vintern.
Blankaholm 2019-01-03
Styrelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar